LOGIN ADMIN / OPERATOR
FOTO PRESIDENTE CCI-TL
Vizaun no Misaun
Share This Articel on :

Timor Leste hanesan Nasaun joven hari iha Milenium sekulu XXI hetan nia restaurasaun independensia iha loron 20 fulan Maiu tinan 2002.

Molok hari  CCI-TL, Setor privadu namkari ketak-ketak no laiha mahon ida atu reprezenta emprezariu no negosiu nain sira iha Timor-Leste. Maioria aktividade ekonomia depende deit ba Governu no despeza publiku atu sustenta dezenvolvimentu nasional.

Iha sikun seluk, setor emprezarial no negosiu kii­k sira hasoru obstaklu barak hanesan frakeza iha nivel  abilidade, laiha asesu ba kapital  finanseiru no sidauk iha Lei konaba Rai no Propriedade, hasoru mos problema seluk hanesan, falta Infra-strutura, Airoportu, Porto, Eletrisidade no rekursus sira seluk atu fo apoiu ba  kresimentu negosiunian. Maibe somente, reseita sira mai husi Mina no Gas  iha tasi Timor(Timor Gap) maka sai hanesan fonte finanseiru  boot ba Timor-Leste. 

Uainhira hari'i iha Abril 2010, CCI-TL foka liu ba prioridade 3:

  1.  konsolidasaun institusional, ho kriasaun CCI iha distritu sira hotu,
  2. hadia kapasitasaun Jestaun organizasaun nian iha area Advokasia no
  3.  kria Portfóliu Serbisu hodi responde ba nesesidade membrus sira nian.

CCI-TL nia ojetivu fundamental maka atu sai hanesan Parseiru Governu nian ba dezenvolvimentu ekonómiku no mos organizasaun ida nebe reprezentativa ba Komunidade empresarial. 

Liu husi Rezolusaun no. 17/2017, CCI-TL hetan ona rekoniesimentu husi Governu Timor-Leste hanesan Parseiru Estratéjiku no CCI-TL nia sede nasional lokaliza iha Kapital Dili, Rua 30 de Agosto no. 06, ACAIT.


Vizaun no Misaun husi  CCI-TL

Vizaun

Sai hanesan organizasaun ida forte independente iha kbiit hodi reprezenta aspirasaun setor privadu, atu atinji dezenvolvimentu ekonomiku nasional ida ne'ebe sustentabel.

Misaun

VOTING
se mak bele sai presidenti CCI-TL Periodu tuir mai?
Sr. Oscar Lima
Sr. Julio Alfaro
Eng. Joao B. F. Alves
Eng. Rui Manuel de Castro
Sra. Claricia Lay

Resultado Poll
INFORMASAUN FOUN
AGENDA EVENTU
STATISTIKA VISITOR
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Visited as many : 1013 times