Lansamentu ba grupu sira ne'ebé Bolseiru 1 ERA Agro-Floresta Projetu Kontratante Formasaun programa ba 2018

Lansamentu iha loron 1 grupu Bolseiru nian ERA Agro-Floresta Projetu Kontratante Programa Formasaun 2018 hala’o iha Sentru Formasaun dom Bosco Dalan, Comoro, Dili iha 2018 ba hetan ratifika husi 29 konta ho prezensa hosi...