CCI-TL News

0

0

Instabilidade politika iha rai-laran afeta ba atividade negosiu no emprezarial

Estrutura CCI-TL nivel nasional no munisipius hala’o enkontru ho Prezidente Repúblika Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, (15/01/2018), Prezidente CCI-TL no Estrutura hala’o Enkontru ho Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo. Prezidente CCI-TL, Sr. Oscar Lima,...